Kihon Gumite No. 1 – 10

Introduction

Kihon Gumite 1 – 10

No.1 Ippon Me

No.2 Nihon Me

No.3 Sanbon Me

No.4 Yonhon Me

No.5 Gohon Me

No.6. Roppon Me

No.7 Nanahon Me

No.8 Hachihon Me

No.9 Kyuhon Me

No.10 Juppon Me

Bonus